b1

 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ได้รับความอนุเคราะห์จากปลัดอำเภอบางคล้า พร้อมคณะ ในการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD (ไทยดี) ที่อำนวยความสะดวกในการใช้บริการด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านช่องทางดิจิทัล ณ อาคาร 36 ปีเปี่ยมสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม