b1

 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลหัวไทร ณ อาคาร 36 ปีเปี่ยมสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม