b1

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร 3 ห้องประชุมเปี่ยมสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม