b1

ประวัติของโรงเรียน

        โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2519 รับนักเรียนแบบสหศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนหัวไทรวิทยา ” โดยใช้อักษรย่อ “ทร.ว”

        โดยท่านพระครูธรรมทีปาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ชาวบ้านในตำบลหัวไทร และตำบลใกล้เคียง ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2535 นายย้ง-นางเหมี่ยว คงแสงไชย ได้มอบที่ดิน จำนวน 3 งาน 18 ตารางวา ให้กับทางโรงเรียนรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา 

         วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2523 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม” และใช้อักษรย่อ “ป.ธ.”

         วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานนามโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Wat PiamNigrodharam School”