ระเบียบและการดำเนินการทางวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงามเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายงานกิจการนักเรียนได้ร่วมกับนักเรียนระดับขั้น ม.1- ม.6 กำหนดระเบียบและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ดังต่อไปนี้ 
  1. นักเรียนมาสาย(ไม่ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง)โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ตัดคะแนนครั้งไม่เกิน 5 คะแนนต่อวัน
  1. นักเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตัดคะแนนไม่เกิน 10 คะแนนต่อวัน
  1. นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบจากข้อกำหนดของโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 5 คะแนนต่อวัน
  1. การไว้ทรงผม หนวด เครา ผิดระเบียบ  ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 5 คะแนนต่อวัน
    5.ขณะกำลังเรียน รบกวนชั้นเรียน หรือ ไม่เชื่อฟังครู ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
     6.หนีเรียน หรือ เข้าคาบเรียนช้าเกิน 20 นาที โดยไม่มีเหตุอันควร ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
  1. นักเรียนไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองทั้งที่ได้รับการตักเตือนจากครูแล้ว ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
  2. นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่อง ยาเสพติต, ชู้สาว, ทะเลาะวิวาท, ทำลายสิ่งของ , ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน
  3. นักเรียนกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน ร้ายแรง  ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน
ระเบียบและวิธีในการตัดคะแนนความประพฤติ
        การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน จะต้องมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาและ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 (1) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 40 คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั้งที่ 1 และเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลงบันทึกในสัญญานักเรียน และไม่ผ่านการประเมินรายวิชา ลูกเสือ และ  บำเพ็ญประโยชน์ 
(2) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 60 คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั้งที่ 2 และให้เชิญผู้ปกครอง หรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 80 คะแนน ทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๓ และให้เชิญผู้ปกครอง หรือบิดามารดา มาทำหนังสือตกลงครั้งสุดท้าย และจะพักการเรียนของนักเรียนไปจนกว่าผู้ปกครองจะมาพบกับทางโรงเรียน 
***ถ้าถูกหักคะแนนประพฤติถึง 80 คะแนน จะนำคะแนนนี้ไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป*** ถ้าโดนหักคะแนนความประพฤติไม่ถึง 80 คะแนน เมื่อหมดปีการศึกษาจะถูกยกเลิกและเริ่มนับการหักคะแนนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป
(4) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 100 คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก
*** นักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 100 คะแนนจะไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะไม่จบการศึกษา
เฉพาะนักเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายซึ่งไม่สามารถย้ายสถานศึกษาได้ จะต้องซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าและทำกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนกำหนดในเทอมต่อไปและได้รับผลการประเมินการทำกิจกรรมรายวันในระดับ ผ่าน เป็นเวลา 40 วัน ***
จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเรียบด้วยดี                                                     
ฝ่ายงานกิจการนักเรียน