b1

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 พันธกิจของโรงเรียน

           จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตันและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<-- กลับ