b1

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

                 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรสถานศึกษา

                 ๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

                 ๓. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีมีคุณภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

<--กลับ